Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Winactie:

1. Algemeen 
I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Winactie Van den Akker Tegelwerken, hierna te noemen: “Winactie” van Van den Akker (verder te noemen: “de Organisator”).
II. De Actie heeft als doel om onze klanten/fans bekend te maken met onze nieuwe showroom aan de Landweer in Zeeland.
III. De Actie start 11-11-2020 en eindigt 01-12-2020.
IV. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 
V. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal in de Facebook-applicatie worden geplaatst, voorzien van een datum 
VI. Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.
VII. Deze actie heeft geen verband met Facebook en is op generlei wijze gesponsord, gesteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je geeft, geef je aan de Organisator, niet aan Facebook.

2. Deelname
I. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. 
II. Deelname aan de Actie is vrij en gratis. 
III. Deelname aan de Actie staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator. 
IV. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie. 
V. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator. 
VI. Deelnemer aan de Actie is een ieder die het deelnameformulier volledig invult.
VII. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de Facebook applicatie op https://www.facebook.com/MarcoVandenAkkerTegelwerkenBv of via de tablet in de showroom van Van den Akker.
VIII. De uiterste inleverdatum van deelnameformulieren is 30 november 2020 om 00:00 uur.
IX. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator. 
X. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.. 
XI. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.

3. Privacy
I. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 
II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, achternaam en Facebook user ID om contact op te kunnen nemen indien men wint en bij toestemming de persoon toe te voegen aan de database. De gegevens die worden verzameld via shortstack.com en zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. 
III. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar de Organisator, via marketing@vd-akker.nl.

4. Prijzen 
I. De te winnen prijs is een waardebon t.w.v. 750 euro te besteden bij Van den Akker Tegelwerken.
Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld. 
II. De winnaar wordt op 1 december 2020 willekeurig getrokken.
III. De winnaar wordt op 1 december 2020 bekend gemaakt.
IV. De winnaar wordt op de Facebook pagina van Van den Akker https://www.facebook.com/MarcoVandenAkkerTegelwerkenBv bekend gemaakt. 
V. Indien Deelnemer niet binnen twee weken na uitreiking en/of aanbieding op een door Deelnemer gespecificeerd adres de prijs in ontvangst heeft genomen vervalt de prijs aan Organisator. Onder uitreiking wordt ook verstaan het aanbieden van de prijs op het door Deelnemer opgegeven adres. 
VI. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator. 
VII. In de e-mail waarin de prijswinnaar op de hoogte wordt gesteld van het winnen van het prijzenpakket, wordt aan de prijswinnaars verzocht het gewenste afleveradres voor het pakket in te vullen. 
VIII. Indien Deelnemer niet binnen vier weken na uitreiking en/of aanbieding op een door Deelnemer gespecificeerd adres de prijs in ontvangst heeft genomen vervalt de prijs aan Organisator. Onder uitreiking wordt ook verstaan het aanbieden van de prijs op het door Deelnemer opgegeven adres. 
IX. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
X. Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze actievoorwaarden zijn vervallen aan Organisator, zal Organisator conform deze actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.

5. Aansprakelijkheid
I. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten. 
II. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen. 
III. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals PostNL of voor netwerk-. Computerhardware of software storingen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foutmeldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk. 
IV. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

6. Slotbepalingen
I. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden via www.vd-akker.nl/winactie.
II. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan Landweer 16, 5411 LV in Zeeland, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator. 
III. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
IV. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele kansspelen in de aanbieding en uitvoering van deze Actie.

Aldus opgemaakt te Zeeland op 11-11-2020.